HOME ĘáĮßĶßĮ
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
ãĮäíŨĶĘ ĘáĮ˜Ķ˜ĮáĮ   ãÜÜÜĮ  ĪæĶĘĮä ĘáĮ˜Ķ˜ĮáĮ  جستجو 

ĖäæČí ĘŅ ĮŌ ãŅŌ  ÂãŅí˜Įí ĖäæČí æ ĖŌĮÆŅ ÛŅĮíČ
ĮãŅĮØæŅí ãæÖæÚĮĘ ĖåĮäí
˜äÚĮä ŨáĶØíä æ ĮĶŅĮÆíá
ĮãøĘ ĖåĮä ÚŅČĄ ĮĶáĮã
ĪŅ Ԙã äå䐠Į˜ĘíæíĶã ĪŅ ãĮĪŅÔåŅåĮí ĮãŅíĮáíĶĘí
ÕáÍ æ Ė䐠ÂãŅí˜ĮĄ ĮĘÍĮĪíå ĮŅæĮĄ äĮĘæ
ÂŪŅíŪĮí ãĮĪŅ  ŪĮŅøå ÂŨŅíŪĮĄ ĮŪíĮäæĶ åäĪ

äĮÍíå ØæŨĮäí  ÂĶíĮĄ ĮŪíĮäæĶ ÂŅĮã
˜ĮáæáíĪæĪŨĘŅ ÎĮØŅĮĘ í˜ Ņæáæ/ãĶĘÖÚŨ
ČÎĮŅĮĘ ãÚäæí  ŨŅåä Ą ĮŅĘČĮØĮĘ
ãæÖæÚĮĘ ŨŅĮĘŅ  
ŌĮŅÔĮĘ ĘáĮ˜Ķ˜Įáí ČĘŅĘíČ ĘĮŅíÎ  
ãŨĮåíã ĘáĮ˜Ķ˜ĮáĮ áÛĘ ãÚäíĄ ŨŅå䐥 äŪÔå
ĮáŅí 
کتابخانه نويسندگان 
ÂŅÔíæ ĘáĮ˜Ķ˜ĮáĮ  

20/05/2019
Espaņol Franįais English Deutsch Portuguęs Italiano Catalā
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Josefs öde/Le destin de Joseph/Josephs fate
SVT: Uppdrag granskning 2 april 2008 - Tortyr vid fredsinsats i Kongo/Des militaires suédois dénoncent la torture d’un jeune Congolais par des militaires franįais au Congo/Torture in Congo by French military exposed by Swedish soldiers
19/04/2008


Den franske översten/Le colonel franįais/The French colonel Jospeh Rastouil

SVT: Uppdrag granskning 2 april 2008 - Tortyr vid fredsinsats i Kongo
Des militaires suédois dénoncent la torture d’un jeune Congolais par des militaires franįais au Congo
Torture in Congo by French military exposed by Swedish soldiers

   

Uppdrag granskning 2 april 2008: "Josefs öde". I flera år har ledande svenska militärer delat en gemensam hemlighet: den mörka sanningen om vad som hände under operation Artemis i Kongo, där den topphemliga svenska specialstyrkan SSG deltog i en fredsbevarande insats 2003.


Hans Alm, försvarets insatschef låter sig fotograferas framför en brinnande by, Miala i Kongo. Bild: SVT
Le lieutenant-colonel Hans Alm, chef du corps suédois au Congo, devant un village en feu, ā Miala au Congo. Photo : SVT
The Swedish lieutenant colonel Hans Alm, in front of a burning vilage in Miala, Congo. Photo : SVT


Hans Alm får Frankrikes högsta ordern av franska försvarsministern Michčle Alliot-Marie. Bild: SVT
Hans Alm décoré par la ministre franįaise de la Défense pour son "action" au Congo. Photo : SVT
Hans Alm decorated for his "action" in Congo by French Defence Minister. Photo : SVT

Fånge torterades på svensk militärbas i Kongo

STOCKHOLM (SVT)

Publicerad 2 april 2008 - 20:00
Uppdaterad 9 april 2008 - 15:49

Under den internationella FN/EUFOR-operationen Artemis i Kongo 2003 torterades en fånge av franska soldater framför ögonen på de svenska kollegorna utan att någon ingrep. I snart fem år har den svenska och franska försvarsmakten tystat ner händelsen. Ingen av de ansvariga har ställts inför rätta.

ˇ                                 Se reportage: Josefs öde

ˇ                                 9/4 Hans Alm får andra arbetsuppgifter

ˇ                                 9/4 French version of Christophe Rastouils letter to SVT

ˇ                                 9/4 Överste Christophe Rastouil svarar redaktionen

ˇ                                 2/4 Josef torterades och skenavrättades

ˇ                                 2/4 Prisoner tortured at a swedish military base in the Congo

ˇ                                 1/4 Reportrarna: "Soldater vittnade om tortyr"

ˇ                                 1/4 Fina medaljer efter operation Artemis

ˇ                                 1/4 Prisonnier torturé dans un camp militaire au Congo

ˇ                                 25/3 Tortyr vid fredsinsats med svenskar

Operation Artemis var en snabbinsatt FN/EUFOR-styrka för att stoppa den begynnande massakern i den kongolesiska Ituriprovinsen där flera milisgrupper stred mot varandra och mördade civilbefolkningen. Artemis bestod framför allt av franska specialförband men även Sverige anslöt sig till vad som också kom att bli en EUFOR-insats med ett åttiotal man från Särskilda skyddsgruppen, SSG, och Fallskärmsjägarnas insatskompani - de svenska elitförbanden.

I juli 2003 tillfångatog franska soldater ung man i 20-årsåldern och tog in honom på den svensk-franska militärbasen Chem-Chem. Uppdrag granskning/SVT har intervjuat ett flertal svenska soldater som var på plats och som berättat vad som sedan hände:
Mannen paraderades runt på basen med en snara runt halsen av den franske befälhavarens adjutant. Under de påföljande förhören som pågick under flera timmar i den franska förläggningen utsattes han bland annat för skendränkning, fångens skrik hördes över hela basen.
- Jag kan fortfarande vakna på nätterna och höra skriken. Det lät som om man stryper en katt. Den som säger att han inte hört om detta ljuger, säger en av soldaterna till Uppdrag granskning/SVT.
Senare på kvällen fördes fången ut på den gemensamma gården framför ett stabstält där de svenska officerarna just genomfört ett möte.
Fången böjs ner mot marken och en officer utför en skenavrättning genom att avlossa sitt vapen mot fångens huvud ? utan att något skott gick av. Skenavrättningen leddes av den franske befälhavaren, överste Christophe Rastouil.
Tortyren pågick under hela kvällen tills fången med huva över huvudet vid midnatt lastades ombord på en fransk jeep och fördes ut ur lägret. Hans vidare öde är okänt.
- De sa att de släppte honom, frågan är bara var. Om det var i motståndarlägret är det lika med en dödsdom, säger en av de svenska soldaterna som var med till Uppdrag granskning/SVT.

Svenska befälet rapporterade inte
Flera svenska soldater reagerade på det som pågick och rapporterade till sin chef, insatschefen överstelöjtnant Hans Alm, vid den tiden tillika chef för Särskilda skyddsgruppen, SSG.
Alm, som enligt uppgift från flera av Uppdrag gransknings källor själv blev vittne och åhörde delar av tortyren agerade dock inte.
Dagen efter deklarerade han vid en genomgång med de svenska soldaterna att han haft ett samtal med den franske översten där han framhållit att "skall de förhöra fångar på det sättet så skall det inte göras inför oss."
En av de svenska soldaterna hade enligt uppgift till Uppdrag granskning/SVT upprättat en särskild underättelserapport om det inträffade med en detaljerad redogörelse för tortyren som han ville sända till högkvarteret i Stockholm. Hans Alm vägrade detta, enligt uppgift från Uppdrag gransknings källor med motiveringen att han gjort en "Gentlemens agreement" med den franske översten att inte rapportera händelsen.
Istället skickade översten en förvanskad rapport som bara konstaterade att en fånge gripits, förhörts och sen släppts.

I strid med folkrätten
Enligt generallöjtnant Johan Kihl och flera andra höga militärer som Uppdrag granskning talat med är det inträffade helt i strid med såväl folkrätt som det uppdrag de svenska och franska soldaterna hade.
- Det strider mot folkrätten och mot de regler som finns för krigsföring. Det här är ett klart brott.
- Min bild är att sådant här inte handlar om att utvinna information, det handlar om att skrämma människor. Detta kan du råka ut för. Det är ren terror det handlar om, säger Johan Kihl.

Försvarsmakten mörklade händelsen
Försvarsmakten fick tidigt kännedom om händelsen genom att soldater som varit med lämnade information till sina befäl när de kom hem. Successivt har händelsen letat sig uppåt i försvarsmakten och under sommaren 2006 fick ÖB Håkan Syrén personligen kännedom om händelsen.
Inga åtgärder vidtogs dock och det var först efter att en officer som var närvarande lämnade in en officiell anmälan om händelsen till sitt förband våren 2007 som en utredning startade på allvar.

Franska försvarsmakten informerades efter anmälan och har enligt uppgift från försvarets chefsjurist meddelat att man inte funnit att några fel begåtts. När den svenska utredningen var klar i december 2007 skrev den svenske överbefälhavaren till sin franske kollega och erbjöd Frankrike att ta del av utredningen. Tre månader senare har ingen sådan begäran inkommit.

Officerarna befordrades
Den svenske insatschefen Hans Alm befordrades vid hemkomsten till överste. För sin medverkan i operation Artemis dekorerades han med ÖB:s förtjänstmedalj i guld och med det Franska Nationalförsvarets högsta orden. Överbefälhavaren Håkan Syrén fick 2006 själv Hederslegionen.
Christophe Rastouil belönades 2005 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf med en av de främsta utmärkelser en utlänning kan få, kommendör av Nordstjärneorden.

Rastouils chef, befälhavaren för de franska specialförbanden den fyrstjärnige generalen Henri Poncet fråntogs samma år sitt befäl efter en utredning om hur franska soldater med hans inblandning kvävt en fånge under en operation 2004 i Elfenbenskusten.

Sven Bergman, Joachim Dyfvermark, Fredrik Laurin

Sven Bergman, mobile +46 706882525, email: sb@trojkan.se
Joachim Dyfvermark, mobile +46 706227575, email: jd@trojkan.se
Fredrik Laurin, mobile +46 708326202, email: fl@trojkan.se
Email all of us at one stroke: trojkan@trojkan.se

Redaktör Nils Hanson +46 31837487 email: nils.hanson@svt.se

9/4 Överste Christophe Rastouil svarar SVT-redaktionen

Un prisonnier torturé dans un camp militaire au Congo

Stockholm (SVT, Télévision Nationale de la Sučde)

Publicerad 1 april 2008 - 09:43
Uppdaterad 9 april 2008 - 15:49

Pendant l´operation de l´ONU Artémis au Congo en 2003, un prisonnier a été torturé sous les yeux de soldats suédois, sans que personne n´intervienne. Les responsables étaient des soldats et des officiers des unités spéciales franįaises, avec qui les Suédois coopéraient. Pendant presque cinq ans, la Défense nationale suédoise et la Défense nationale franįaise ont couvert cet incident en silence. Aucun des responsables n’a été poursuivi en justice.

Script de l’émission de SVT en franįais  
Images 

L´opération Artémis était une force de déploiement rapide de l´ONU/EUFOR pour arręter les massacres qui avaient commencé dans la province congolaise de l’Ituri, oų plusieurs milices se combattaient, et assassinaient la population civile. Artémis était composé principalement d´unités spéciales franįaises, mais la Sučde se joignait ā l´action EUFOR, avec participation d´environ 80 hommes du Groupe Spécial de Securité, le SSG, et de la Compagnie d’intervention des parachutistes, des unités d’élite de l´armée suédoise.

En juillet 2003, des soldats franįais capturaient un jeune homme qui avait environ vingt ans, et l´emmenaient ā la base militaire franco-suédoise de Chem-Chem. Le programme de SVT "Uppdrag granskning" (en franįais ā peu prčs "Mission Scrutin") a interviewé plusieurs soldats suédois qui étaient lā, et qui ont raconté ce qui est arrivé ensuite:

L´homme a été promené sur la base avec un lacet autour du cou par l´aide de camp du commandant franįais. Pendant les interrogatoires qui ont suivi, et ont duré plusieurs heures dans le cantonnement franįais, il a été , entre autres, soumis ā une noyade simulée. On pouvait entendre les cris du prisonnier dans toute la base.

- Il arrive encore que je me réveille les nuits en entendant les cris. C´était comme si on étranglait un chat, personne dans le camp ne pouvait éviter de l´entendre. Celui qui dit qu´il n’a pas entendu parler de įa, il ment, dit un des soldats ā Uppdrag granskning.
Plus tard le soir, le prisonnier était mené sur le terrain commun devant une tente d´état-major, oų les officiers suédois avaient justement tenu une réunion.

Le prisonnier est penché vers le sol, et un officier fait un simulacre d’ exécution fictive en déclenchant son arme contre la tęte du prisonnier, sans qu´une balle soit tirée.
L’exécution simulée a été conduite par le commandant franįais,  le colonel Christophe Rastouil.

La torture s’est poursuivie toute la soirée, jusqu´a ce que le prisonnier, ā minuit, ait été mis dans une jeep franįaise, avec une cagoule sur la tęte, et mené hors du camp. On ignore ce qu’il est devenu.

- Ils disaient qu´ils l´ont relâché, la question est seulement oų. S´il était dans le camp des adversaires, įa signifie un arręt de mort, dit un des soldats suédois qui était lā, ā Uppdrag Granskning/SVT.

Le commandement suédois n’a fait aucun rapport
Plusieurs soldats suédois ont réagi ā ce qu´est arrivé, et ils ont rapporté ā leur chef, le chef de l´action, lieutenant-colonel Hans Alm, ā l´époque aussi chef du Groupe Spécial de Sécurité, SSG.

Mais Alm, qui, selon plusieurs des sources de Uppdrag Granskning, était lui-męme témoin et a entendu une partie de la torture, n´a pas agi. Le jour aprčs, il a déclaré, pendant un parcours avec les soldats suédois, qu´íl avait eu une conversation avec le colonel franįais, oų il avait fait remarquer que "s´ils vont interroger des prisonniers de cette maničre, ils ne doivent pas le faire devant nous".

Un des soldats suédois avait, selon des informations d’Uppdrag Granskning/SVT, fait un rapport particulier de l´incident, avec une description détaillée de la torture, qu´il voulait envoyer au Quartier général de l´État-major de l’armée ā Stockholm. Hans Alm l’a refusé, selon les sources de Uppdrag Granskning, en disant qu´il avait fait un "Gentlemens´agreement" avec le colonel franįais de ne pas rapporter l´incident.

Au lieu de cela le colonel a envoyé un rapport arrangé, qui se contentait de constater qu´un prisonnier avait été pris, interrogé et puis relâché.

En conflit avec le Droit international
Selon le lieutenant-général Johan Kihl et plusieurs autres hauts militaires avec lesquels Uppdrag granskning a parlé, cet incident est totalement en conflit avec aussi bien le Droit international que la mission des soldats suédois et franįais.

- C´est contre le Droit international, et les rčgles qu´on a pour faire la guerre. C´est définitivement un crime.
- Mon idée de tout įa, c´est que des choses comme įa ne sont pas pour extraire des renseignements, il s´agit de terroriser des gens. Montrer que įa peut t´arriver. C´est de pure terreur qu’il s´agit, dit Johan Kihl.

La Défense Nationale couvre l´incident
La Défense Nationale de Sučde a eu rapidement connaissance de l´incident, puisque des soldats présents ont transmis l´information ā leurs supérieurs ā leur retour en Sučde. Par la suite, l´information sur l´incident est reųontée dans la Force de défense, et ā l´été 2006 le commandant en chef Håkan Syrén a pris personnellement connaissance de ce qui s´était passé. Mais aucune mesure n´a été prise, et ce n´était pas avant qu’un officier qui avait été présent délivre un rapport officiel ā son unité, au printemps 2007, qu´une investigation sérieuse a été ouverte.

La Défense Nationale franįaise a été avertie aprčs le rapport, et, selon le juriste en chef de la Défense Nationale de Sučde, elle a annoncé qu´on n’avait pas établi que des fautes avaient été commises. Quand l´investigation suédoise a été achevée en décembre 2007, le commandant en chef suédois écrivait ā son collčgue franįais et lui proposait de prendre part ā l´investigation. Trois mois plus tard, aucune demande dans ce sens n’était parvenue du du côté franįais.

Les officiers ont été promus
Le chef de l´action Hans Alm a été promu colonel ā son retour. Pour sa participation ā Artémis il a été décoré avec la médaille de mérite en or du commandant en chef de l’armée suédoise, et avec la plus haute décoration de la Défense Nationale de France. Le commandant en chef suédois Håkan Syrén a reįu la Légion d´Honneur en 2006.
Le colonel Christophe Rastouil a en 2005 été décoré par sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf d´une des plus hautes décorations que la Sučde puisse donner ā un étranger, Commandant du Nordstjärneorden (Ordre de L´Étoile du Nord).

Le chef de Rastouil, le commandant du COS, Commandement des opérations spéciales, le général quatre étoiles Henri Poncet, a été la męme année retiré de son commandement aprčs une investigation sur une affaire oų des soldats franįais, ā son instigation, avaient étouffé un prisonnier pendant une opération en Côte d´Ivoire en 2005.

Sven Bergman, Joachim Dyfvermark, Fredrik Laurin

Web: www.svt.se/granskning

Contacts:
Sven Bergman, mobile +46 706882525, email: sb@trojkan.se
Joachim Dyfvermark, mobile +46 706227575, email: jd@trojkan.se
Fredrik Laurin, mobile +46 708326202, email: fl@trojkan.se
Mail commun : trojkan@trojkan.se

Redacteur Nils Hanson +46 31837487 email: nils.hanson@svt.se

9/4 Une réponse du colonel Christophe Rastouil ā la rédaction de  SVT

  

 Voir le reportage de TV5 Monde sur l'affaire

 

Soupįons de torture au Congo
RDC. Des soldats suédois mettent en cause l’attitude d’un colonel franįais en 2003

Par SEBASTIEN BUFFET (ā Stockholm) et THOMAS HOFNUNG, http://www.liberation.fr/actualite/monde/322077.FR.php, 19 avril 2008

Des actes de torture commis par des militaires franįais devant des soldats suédois qui restent de marbre : ces faits, trčs graves, se seraient déroulés en 2003, dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Pour la premičre fois de son histoire, l’Union européenne avait déployé une opération de maintien de la paix sur le continent africain, baptisée Artémis. Cinq ans plus tard, l’affaire resurgit aprčs la diffusion, début avril, d’un documentaire ā la télévision publique suédoise, la SVT. Une enquęte embarrassante pour Stockholm, dont la décision de participer ā une autre force européenne (l’Eufor), en cours de déploiement dans l’est du Tchad, a suscité de vifs débats en Sučde.

Simulacre d’exécution. Embarrassante, l’affaire l’est également pour Paris. Mise en cause, l’armée franįaise a décidé de lancer une Ģenquęte approfondieģ sur des faits de nature ā dissuader ses partenaires européens d’envoyer des troupes au sein de l’Eufor. L’année derničre, une premičre investigation avait été classée sans suite. Cette nouvelle enquęte a été confiée au général Paimbault, qui vient de se rendre en Sučde et a entendu les militaires franįais soupįonnés dans cette affaire. Laquelle n’est pas sans rappeler le cas de Firmin Mahé, cet Ivoirien qui aurait été tué en 2005 par des soldats franįais, placé sous les ordres du général Poncet, en Côte-d’Ivoire. ĢIl faut lever le doute, affirme le porte-parole adjoint de l’état-major des armées ā Paris, le général Christian Baptiste. Si ces faits étaient confirmés, ils seraient sanctionnés de maničre impitoyable.ģ

Le reportage de la télévision SVT a déjā fait sa premičre victime : le colonel Hans Alm, qui dirigeait les forces spéciales suédoises ā l’époque en Ituri et qui vient d’ętre relevé de son commandement… au Tchad, oų il servait au sein de l’Eufor.

Le 13 juillet 2003, au Congo, cet officier placé ā la tęte de 80 hommes aurait assisté sans réagir ā des actes de torture et męme au simulacre d’exécution d’un jeune Congolais, Joseph, arręté par les Franįais. Selon le reportage diffusé sur une chaîne publique et fondé sur des témoignages anonymes de soldats suédois, une corde lui aurait été passée autour du cou lors de son interpellation dans l’enceinte męme du camp oų il se serait introduit clandestinement. Jeté ā terre, les mains liées derričre le dos, en caleįon et affublé d’une capuche noire couvrant son visage, il est Ģinterrogéģ sans ménagement. Plus tard, les militaires suédois assurent avoir entendu des cris provenant du bâtiment oų il a été emmené. Pour finir, un pistolet aurait été pointé sur sa tempe par un officier franįais. Le colonel Christophe Rastouil, qui commandait des forces spéciales franįaises en Ituri, et dont le patron ā Paris est le général Henri Poncet, est nommément mis en cause. Plusieurs heures aprčs son arrestation, Joseph est embarqué par les militaires franįais, Ģramené dans son villageģ , assure Paris.

Métastases. Dans une lettre ā la chaîne SVT, le colonel Rastouil a fermement rejeté les accusations portées contre lui, les qualifiant de Ģdiffamatoiresģ. En Sučde, l’attitude du lieutenant-colonel Alm et de sa hiérarchie est pointée du doigt. L’officier aurait accepté d’étouffer l’affaire, ā la demande des Franįais. Informé lors du retour de mission de ses soldats du Congo, en septembre 2003, l’état-major n’a pas jugé nécessaire d’ouvrir une enquęte… A son retour du Congo, Hans Alm a męme été promu. Le 11 avril, suite ā l’émission de la SVT, il a été rappelé du Tchad, tandis que le patron des forces spéciales suédoises était suspendu, en attendant les résultats d’une enquęte interne.

ĢCette affaire tombe mal, analyse un diplomate franįais. Déjā que nous avons du mal ā réunir le nombre de soldats prévus dans le cadre de l’Eufor…ģ Voulue par Paris pour sécuriser l’est du Tchad, en proie aux métastases du conflit au Darfour voisin, la force européenne doit permettre ā des dizaines de milliers de déplacés tchadiens de rentrer chez eux. Or, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont refusé d’en ętre. La Pologne et l’Irlande ont prévu de déployer plus de 400 soldats, la Sučde 260, l’Autriche 160… Au final, la France dépassera la limite qu’elle s’était fixée : la moitié des effectifs. En février, l’Autriche avait déjā exprimé des doutes sur sa participation aprčs que Paris eût apporté un soutien déterminant au régime d’Idriss Déby, encerclé ā N’Djamena par des rebelles. Depuis plusieurs années, Paris cherche ā sortir de son tęte-ā-tęte anachronique avec ses anciennes colonies en associant l’UE ā des opérations ponctuelles sur le continent. Ce n’est pas gagné.

 

Prisoner tortured at a swedish military base in the Congo

STOCKHOLM (Swedish Television - SVT)

Publicerad 2 april 2008 - 20:00
Uppdaterad 9 april 2008 - 15:50

During the international UN/EUFOR operation Artemis in the Congo 2003, a prisoner was tortured by French soldiers in front of Swedish colleagues, without anyone intervening. For nearly five years the Swedish and French defence departments have hushed the incident. None of those responsible have been brought before justice.

English Transcript of the report by SVT  
Pictures

Operation Artemis was an UN/EUFOR Emergency Force with the mission to hinder an imminent massacre in the Congolese Ituri province. An area where several military groups had been fighting against each other and murdering the civilian population. Artemis consisted mainly of a French special unit but Sweden attached themselves to what was to be an EUFOR effort, with eighty men from the Special Protection Group (SSG), and the Parachute Rangers special operation unit (FSJ),  the Swedish elite forces.

In July 2003, French soldiers captured a young man in his twenties, and took him to the Swedish-French base Chem-Chem. Uppdrag granskning from Swedish Television have interviewed several Swedish soldiers who were there and who explained what happened after.

The man was paraded around the base with a snare around his neck, by a French Colonel’s aide. During the interrogation, which continued several hours in the French section, the prisoner was subjected to mock drowning. The prisoner’s screams were heard over the entire base.

"I still wake up at night and hear the screams. It sounded like someone strangling a cat. Those that say they didn’t hear it are lying", says one of the soldiers to Uppdrag Granskning.
Later in the evening, the prisoner was led out to the common yard in front of a staff tent where the Swedish officers had just held a meeting.

The prisoner was bent down against the ground and an officer performed a mock execution by shooting his gun against the prisoner’s head ? without a shot going off. According to several witnesses the torture was led by French Colonel Christophe Rastouil.

The torture continued all evening, until midnight when the prisoner, with a hood over his head, was loaded onto a French jeep and driven out of the camp. His destiny is unknown.

"They said that they let him go, the question is only, where? If it was in the enemy camp then it is equivalent to a death sentence", says one of the Swedish soldiers to Uppdrag Granskning.

The Swedish command failed to report the incident
Many Swedish Soldiers reacted to what had happened and reported it to their superior, operational chief Hans Alm, who was at this time also the chief of the Special Protection group, SSG.

According to information from several of Uppdrag granskning’s sources, Alm was himself a witness but did not take action.
The day after he declared in front of an assembly of Swedish soldiers, that he had spoken with the French Colonel where he had emphasized that,
?If they treat prisoners that way, they should not do it in front of us?

One of the Swedish soldiers had, according to information reported to Uppdrag granskning, drawn up a special intelligence report on what had happened (with a detailed description of the torture) that he wanted to send to the headquarters in Stockholm. According to information from Uppdrag Granskning’s sources, Hans Alm refused this, with the explanation that he had made a “gentlemen’s agreement” with the French Colonel not to report the incident.

Instead the Colonel sent a distorted report that only stated that a prisoner was arrested, interrogated and then released.

In conflict with human rights
According to General Johan Kihl and several other high military officials that Uppdrag granskning talked with, the incident is in conflict with both the Geneva convention and the UN convention against torture, both of them part of Swedish law.

"It is in conflict with human rights and against the rules of combat. It is an obvious crime. My view is that, this is not about extracting information, it is about scaring people. That this can happen to you too", "It is about pure terror", says General Kihl to Uppdrag granskning.

Cover up
The Swedish military received information early about the incident through members of the Swedish force that reported the incident to their officers when they came home.
The incident has successively moved its way up through the ranks in the Swedish Armed Forces' and in the summer of 2006 Commander-in-Chief Håkan Syrén personally learned about the event. No measures were taken though and it was only first after an officer that was present left an official complaint about the incident to his unit Spring 2007, that an investigation was started.
After the complaint was made the French Defence Department was informed but according to Stefan Ryding-Berg, Director of Legal affairs at the Swedish Armed Forces the French concluded that no offence was committed. When Stefan Ryding-Bergs Swedish investigation in December 2007 concluded that torture had taken place, the Swedish Commander-in-Chief wrote to his French counterpart and offered the French a copy of the report. Three months later no such request has been expressed from the French.

Promoted and decorated
The Swedish operational chief Hans Alm was promoted to Colonel upon returning home, and for his contribution in operation Artemis he was decorated with the Commander-in-Chief’s Gold Medal for Duty and with the French National Defence’s highest order.
The Commander-in-Chief Håkan Syrén received the French Legion of Honour in 2006 in part for the Swedish role in Operation Artemis.
In 2005, Christophe Rastouil was awarded Knight Commander of the Northstar Order by the Swedish King Carl XVI Gustaf (one of the highest honours a foreigner can receive).

Rastouil’s chief, Commander for the French special unit, the four-stared-general Henri Poncet was removed from his post the same year after an investigation revealed French soldiers together with his involvement had suffocated a prisoner during an operation in Ivory Coast in 2004.

Sven Bergman, Joachim Dyfvermark, Fredrik Laurin

Web:
www.svt.se/granskning

Contact:
Sven Bergman, mobile +46 706882525, email: sb@trojkan.se
Joachim Dyfvermark, mobile +46 706227575, email: jd@trojkan.se
Fredrik Laurin, mobile +46 708326202, email: fl@trojkan.se
Email all of us at one stroke: trojkan@trojkan.se

Editor Nils Hanson +46 31837487 email: nils.hanson@svt.se

Titta på programmet/ Regardez l'émission/Watch the program/

Hela programmet 2/4 (reportage och intervjuer)/Toute l'émission/All the program

Del 12 av 22. Förhör med tortyr och en skenavrättning förekom vid Operation Artemis i Kongo där den topphemliga svenska specialstyrkan SSG deltog i en fredsbevarande insats 2003. "Alla svenska chefer på plats visste om vad som pågick men ingen stoppade tortyren", säger en av Uppdrag gransknings källor. Vårt reportageteam Joachim Dyfvermark, Sven Bergman och Fredrik Laurin kan nu avslöja att ledande personer inom försvarsmakten länge känt till övergreppen - men inte utrett händelsen förrän nu. Gäster i Studion: Allan Widman (fp), utrikes/försvarsutskottet, Carina Hägg (s), utrikes/ försvarsutskottet och Göran Melander, professor i folkrätt. Programledare: Karin Mattison.

Reportage: Josefs öde

Den tilltagnafågne Josef fördes till den svensk-franska militärbasen i staden Bunia. Där lade franska soldater en strypsnara runt halsen på honom. Med långa käppar drevs han runt på campen, framför ögonen på den svenska truppen. Han bakbands, fick en mörk huva över huvudet och kläddes av till bara kalsonger. Under timmarna som följde hörde de svenska soldaterna Josefs skrik från den franska kasernbyggnaden.

Studio: "De skyldiga borde åtalas"

Gäster i Studion: Allan Widman (fp), utrikes/försvarsutskottet, Carina Hägg (s), utrikes/ försvarsutskottet och Göran Melander, professor i folkrätt. Programledare: Karin Mattison.

Bakgrund: Varför skickade Sverige trupper till Kongo?

Beslutet om Sveriges inblandning i Operation Artemis i Kongo togs enligt ryktena på en damtoalett. Här kan du se Katarina Karlssons reportage om beslutet att skicka svenska trupper till Kongo.

Telefonintervju: Christophe Rastouil

Skenavrättningen leddes av den franske översten Christophe Rastouil. Tortyren pågick under hela kvällen tills fången med huva över huvudet vid midnatt lastades ombord på en fransk jeep och fördes ut ur lägret. Fångens vidare öde är okänt. År 2005 belönades Christophe Rastouil av H.M. Konung Carl XVI Gustaf med en av de främsta utmärkelser en utlänning kan få, kommendör av Nordstjärneorden. Uppdrag gransknings reporter försöker här få Rastouil att svara på frågor om tortyren, men han vägrar.

Webbextra: De ansvariga kände till tortyren

Stefan Ryding-Berg, chefsjurist och utredare på Försvarsmakten svarar, exklusivt här på webben, på frågor om händelsen i Kongo.

Vem skenavrättade Josef?

Stefan Ryding-Berg, chefsjurist och utredare på Försvarsmakten svarar, exklusivt här på webben, på frågor om händelsen i Kongo.

Webbextra: Politikerna inte informerade

Stefan Ryding-Berg, chefsjurist och utredare på Försvarsmakten svarar, exklusivt här på webben, på frågor om händelsen i Kongo.

Webbextra: Hans Alms förvanskade rapport

Istället för berätta sanningen om tortyren skickar Hans Alm en egen underrättelserapport till ledningen i Sverige - utan att med ett ord nämna övergreppen mot fången.

Webbextra: "Den svenske chefen informerade den utländske chefen"

Stefan Ryding-Berg, chefsjurist och utredare på Försvarsmakten svarar, exklusivt här på webben, på frågor om händelsen i Kongo.


01/01/2008
 
 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  12:28