HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

06/06/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

افتضاح سوء استفاده جنسی در کليسا و عبرت از آن


نويسنده
Hamid BEHESCHTI حميد بهشتي


افتضاح سوء استفاده از کودکان در مؤسسات آموزشی وابسته به کليسای کاتوليک در ايرلند و آلمان در هفته ها و ماه های اخير به قدری بالا گرفت که بر اثر فشار افکار عمومی پاپ و کنفرانس اسقف ها که شورای مهمی در کليسای کاتوليک می باشد، مجبور به موضع گيری و عذر خواهی از مردم شده اند.

اخلاق جنسی کليسا که در کنار ارتباط انسان با خدا و اداره امور مربوط به مرگ، يکی از سه گرانيگاه مذهب به شمار می رود به چالش شديدی گرفتار گشته است.

کودکان معصومی که در مؤسسات آموزشی مربوط به کليسا و با تکيه بر مقام محترم کليسائی و قدرت فرمانفرمائی ملهم بدان توسط پدران روحانی به عنف مورد تجاوز قرار گرفته بودند، نه به لحاظ معنوی در موقعيتی بودند که بتوانند از خود دفاع کنند و نه کسی را داشتند که به او پناه برند. تا زمانه تغيير کرد و از گوشه و کنار اجتماع صدای اعتراضات اين قربانيان اطاعت بی چون و چرا و حاکميت ارباب مذهب بلند شد. معلوم شد که در سالها و قرن های گذشته چنين نبوده است که اعتراض و شکايتی در اين زمينه ها مطرح نشده باشد. اما قدرت و نفوذ و احترام کليسا به قدری بوده است که به سادگی هر اعتراض و شکايتی را ماسمالی می کردند.

حال تصور کنيد زمينه اين جنايات نه اخلاق جنسی، بلکه زندگی و جان انسانها باشد.

در اعصار گذشته کليسا در دو جنبه ديگر نيز تقريبا فعال مايشاء بوده است. يکی در زمينه علوم و ديگری در زمينه قضاوت. کليسا که با عصر روشنگری آهسته آهسته از اين دو عرصه مجبور به عقب نشينی شد، به جز در دادگاه های گليسائی و در امور مذهبی در هيچ زمينه ديگری نه نفوذی دارد و نه حرفی برای گفتن. و اين نه به دليل رعايت و تأثير عقل و منطق است که اکنون کليسای کاتوليک مجبور به عذرخواهی از مردم گشته و پاپ در رساله چوپانی اخير خود به دستگاه روحانيت مستقر در ايرلند خرده گيری کرده است. وگرنه چه دليلی داشت که مانند قرون گذشته باز هم ماسمالی ادامه نيابد.


عبــرت

حال جای پرسش باز می شود که آيا مقامات مذهبی ما از اين ماجرای افتضاح جنسی در کليسای کاتوليک حاضراند عبرت بگيرند؟ يا که تا زمانه آنها را مجبور نکند همچنان خود را به کوچه علی چپ می زنند؟

در زمينه امور مربوط به مرگ – گذشته از افتضاحات عادی و روزمره ای که در بهشت زهرا ها اتفاق می افتد – از زمانی که دادگاه مجدداً بی حساب و کتاب به دست روحانيت افتاد و به ويژه کشتار زندانيان تسليم ناپذير سال ۱۳۶۷ و اکنون از دهمين انتخابات رياست جمهوری به اين سو ماسمالی ادامه دارد. می کشند و حاشا می کنند و هر که دست آن ها را رو کند به سرنوشت ديگران دچار می گردد.

پاپ ما که رهبر "جمهوری اسلامی" است دليلی نمی بيند بر اين افتضاحات چشمان خويش را بگشايد. ما اکنون در فرجه ای زمانی قرار داريم که نمی توان گفت کی پايان اين دوران خواهد رسيد. اما مسلّم اين است که هر آغازی يک انجامی دارد. چشم بندی که پاپ ما بر چشمان خويش نهاده است، نمی گذارد که او به راست و چپ خود نگاه کند. برخلاف پاپ که به زور عرصه عمومی و مطبوعات آزاد مجبور به پذيرش گناهان کليسا شد، پاپ ما هم روزنامه نگاران را در زندان های قرن بيست و يکمی خود به اعترافات زورکی مجبور نموده و هيچ صدائی را نمی خواهد بگذارد بلندشود و هم اينترنت را فيلتر می کند. اما او در مقابل صدا و سيمای پخش دروغ و بهتان نمی تواند جلوی امواج رسانه ای را بگيرد. البته عوامل او از به کار بردن امواج پارازيت غافل نيستند.

اما پاپ ما که تنها نيست! آيا در تمامی دستگاه عريض و طويل روحانيت قم و نجف نيستند کسانی که مذهب ما را نجات دهند؟ آيا بايد اسلام و شيعه به همان جائی برسد که کليسای کاتوليک رسيد؟ آيا هيچ راه ديگری در مقابل ما نيست؟مأخد : گویا نیوز

انتشار مقاله اصلي به تاريخ :
4 فروردین 1389
در باره نويسنده

حمید بهشتی يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا :

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=10279&lg=fa


امّت: 09/04/2010

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  22:29