HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

02/06/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
ارجهيت هاي اتحاديه اروپا

خوابي که آلمان و اتحاديه اروپا براي منابع 


نويسنده
سازمان مراقب سياست خارجي آلمان

مترجم
حميد بهشتي


برلين / بروکسل / تاشکند (گزارش ويژه)

از هنگام تصويب استراتژي جديد اتحاديه اروپا سرمايه گذاران آلماني اميد بيشتري به گسترش ميدان عمل خويش يافته اند. در بروکسل (پايتخت اتحاديه اروپا) اعلام گشت آنها قصد دارند مستقيما بر عمليات بهره برداري از منابع نفت و گاز آسياي مرکزي دخالت نمايند. آنها بدين ترتيب به خواست هاي صنايع انرژي آلمان پاسخ مثبت داده اند. براي اينکه نفت و گاز آن خطّه به مغرب زمين منتقل شود، مي بايست ممالک آسياي مرکزي انرژي مورد نياز خويش را از طريق استفاده از نيروگاه هاي آبي تأمين نمايند. اين از جمله مطالب مندرج در گزارش استراتژي جديد اتحاديه اروپا در باره پژوهش هاي مربوط به نيروي حاصله از انرژي آبي و مدرنيزه کردن نظام تأمين انرژي منطقه ايست. نقش شرکت هاي آلماني و از جمله زيمنس در اقتصاد اين منطقه در مقياس جهاني بالاترين مرتبه را حائز است که در فن آوري اِعمال زور و کنترل مرزها بوده و براي بروکسل که قصد گسترش فعاليت خود در اين مناطق را دارد نيز مهم است. در اين موارد نيز شرکت هاي آلماني در صف مقدم قرار دارند. يکي از ديپلمات هاي سابق انگلستان زيمنس را متهم مي کند که بدين ترتيب در خدمت دستگاههاي امنيتي رژيم ازبکستان قرار گرفته و در تعقيب مخالفين آن بدانها کمک کرده است. تصويب استراتژي جديد اتحاديه اروپا که مدت زماني طولاني مورد مناقشه بود، پس از مساعي فراوان برلين براي برطرف نمودن موانع موجود با موفقيت مواجه گشت.

                  

اِعمال منظور

تا پائيز گذشته مقاومت شديدي در مقابل سياست دولت آلمان در آسياي مرکزي وجود داشت. آنزمان دولت آلمان خواهان اين بود که اقدامات تنبيهي اتحاديه اروپا در مقابل کشتاري که نيروهاي ازبکستان از مخالفين آن در تاشکند کرده بودند، بر طرف گشته و با آن رژيم همکاري بيشتري انجام گيرد (1). چندين کشورد اتحاديه اروپا خواهان ادامه اين اقدامات تنبيهي بودند و برلين در ابتدا در تحقق اميال خويش موفقيتي نداشت. تا که در آغاز امسال رهبري آلماني اتحاديه اروپا موفق گشت دولت ازبکستان را به ديدار اتحاديه اروپا که پيرامون آسياي ميانه بود دعوت نمايد. اين امر پيش از آن بخاطر اقدامات تنبيهي اتحاديه اروپا در مقابل تاشکند ميسّر نبود. تا اينکه در اواسط ماه مه اتحاديه اروپا سياست خويش را تغيير داد و در مورد ممنوعيت سفر براي نمايندگان دولت ازبکستان تسهيلاتي را قائل شد و در آغاز ماه جاري معاون وزير خارجه ازبکستان بهنگام اعلان استراتژي آسياي ميانه شخصاً حضور يافت.

در متن اين استراتژي هيچگونه اقدامات تنبيهي در قبال ازبکستان در نظر گرفته نشده است و فقط به انجام گفتگو در زمينه حقوق بشر بسنده گشته است.

 

تقرب

طبيعتا اين تغيير استراتژي از جانب آلمان به دليل منافعي است که اين کشور دنبال مي کند. ارتش آلمان در ازبکستان داراي پايگاهي نظامي است که براي انجام عملياتي که در افغانستان صورت ميگيرند، ضروري بوده و نقش حضور قواي آلمان در آسياي ميانه را نيز ايفاء مي کند. آلمان با تقرب به تاشکند حضور اين پايگاه ها را تثبيت نموده و در عين حال امتيازاتي در رقابت با آمريکا که بدنبال چالشي که با تاشکند داشته است مجبور به بستن پايگاه هوائي خويش در اين کشور گشته است، براي خود کسب مي کند. تقويت موقعيت آلمان در ازبکستان بخاطر فزوني نفوذ چين و روسيه در اين کشور نيز حائز اهميت است. البته بر اساس ارزيابي وزارت خارجه آلمان ازبکستان براي اين کشور در گفتگو ها و همکاري هاي خويش ارجهيت قائل است (2). اما در واقع ابرشرکت هاي روسي از موقعيتي قوي برخوردارند. از جمله شرکت روسي لوک اويل در عرض هفته هاي پيشين اعلام نمود که قصد دارد در استخراج گاز ازبکستان در سال جاري مبلغ 300 ميليون دلار سرماين گذاري نمايد.

 

بازار انرژي منطقه

در کشورهاي مجاور نيز مسکو بهمين ترتيب موقعيت خويش را مستحکم مي سازد. در مقابل آن اکنون آلمان و اتحاديه اروپا قصد دارند با قدرت بيشتري دخيل گردند. "بروکسل قصد دارد تمامي امکانات خويش را براي استخراج منابع منطقه مورد ارزيابي قرار دهد." اين بياني است که در استراتژي جديد اتحاديه اروپا در آسياي ميانه که در حاشيه گفتگوهاي صورت گرفته بر سر قانون اساسي اروپا به تصويب رسيد و به تمامي کشورهاي آسياي ميانه مربوط مي گردد، آمده است (3). "اتحاديه اروپا قصد دارد از برنامه تأمين بازار داخلي انرژي منطقه اي حمايت نمايد". "قرار است به همکاري ميان شرکت هاي دولتي و خصوصي که از سرمايه گذاري هاي اتحاديه اروپا حمايت نمايند، ياري نموده و همکاريهاي تکنولوژيک ميان اتحاديه اروپا و دول آسياي مرکزي در بخش انرژي تقويت و توسعه يابد." اين حمايت عملي و سياسي از  ايجاد يک کريدور براي انتقال انرژي از درياي خزر به درياي سياه و به اتحاديه اروپا نيز در نظر گرفته شده است.

                

راه بسوي اروپا

بدينگونه استراتژي جديد اتحاديه اروپا به خواست توسعه ابرشرکت هاي نفت آلمان لبيک مي گويد. به تشخيص شرکت آلماني "اِ- اُن رورگاز" اهميت منابع گاز آسياي ميانه براي تأمين انرژي اروپا بدين بستگي دارد که تا چه ميزان گاز اين منطقه از طريق روسيه بدانجا منتقل گردد و تا چه ميزان از طريق ترکيه به اروپا راه يابد (4). شرکت مزبور با اين ارزيابي به اهميت ابرشرکت هاي انرژي روسي تأکيد مي کند که تضعيف آنها بدين بستگي دارد که کريدوري از ميان درياي سياه ايجاد گردد و البته اين براي شرکت هاي آلماني مزيت بار است. از ميان شرکت هاي آلماني تا کنون شرکت "وينتر شتاهل" (که از متعلقات "بي آ اِس اِف" مي باشد) در آسياي ميانه به ميزان قابل ملاحظه اي فعال است (5). اين شرکت، گاز ترکمنستان را استخراج نموده و قرارداد همکاري استراتژيکي با شرکت دولتي گاز ازبکستان، موسوم به "کازموناي گاز" بسته است. نا گفته نماند که اين شرکت اخيراً به همکاري هاي خويش با شرکت روسي "گازپروم" افزوده است. غير از اين، فعاليت هاي شرکت هاي آلماني در اين زمينه فقط به صدور وسايل مورد نياز خلاصه مي گردد، که از جمله شرکت زيمنس توربين هاي لازم براي کنسرسيوم خط نفتي درياي مازندران را نگهداري و تعمير مي کند.

 

امنيت و ثبوت

شرکت هاي آلماني تاکنون به ميزان وسيعي از گسترش بخش هاي اِعمال زور و کنترل مرزي که مورد توجه ويژه استراتژي جديد آسياي ميانه است، بهره برداري مي کنند. بگونه اي که در اين سند آمده است: اتحاديه اروپا "بسيار به امنيت و ثبوت" کشورهاي آسياي ميانه توجه دارد (6). لذا "حمايت از مبارزه با تبهکاري سازمان يافته (...) يکي از موارديست که اتحاديه اروپا براي آنها در منطقه ارجهيت قائل است". و در زمينه گسترش زندانها در کشورهاي آسياي ميانه که داراي حاکميت اقتدارگرا مي باشند، "گنجايش سازمان يافته ادارات اجراي مجازات" نيز مي بايست به ياري اروپائيان بهيود يابد. علاوه بر اين بروکسل اعلام کرده است، قصد دارد حمايت از مرزباني مدرن در کشورهاي آسياي ميانه را تقويت نموده و به موازات آن گمرگ اين کشورها را براي تسهيل ورود کالا مورد حمايت قرار دهند.

 

در دراز مدّت

انجام اقدامات مربوط به تأمين امنيت و ثبوت توسط شرکت زيمنس صورت مي گيرد. اين شرکت در سراسر آسياي ميانه فعال مي باشد. در قزّاقستان که بهترين بازار براي اجناس زيمنس است، فعاليت سالانه اقتصادي اين شرکت بالغ بر 100 ميليون دلار ميباشد. در ازبکستان ميزان فعاليت سالانه اين شرکت کمتر و معادل 10 ميليون دلار بوده، اما بر فعاليت دراز مدتي استوار است. به گزارش دفتر مرکزي زيمنس در مونيخ در سال 1904 اولين تأسيسات تلفن را زيمنس در اين کشور به راه انداخت و در سال 1993 با امضاي قراردادي دراز مدت ميان دولت جمهوري ازبکستان و شرکت زيمنس، اين همکاري تاريخي تداوم يافت (7).

 

مدرنيزاسيون موفق

اين همکاري که بر استراتژي آسياي ميانه اتحاديه اروپا متکي است، با حکومتي صورت مي گيرد که متهم به نقض فاحش حقوق بشر بوده، علاوه بر کشتاري دستجمعي که قواي دولتي در مورد مخالفين رژيم در سال 2005 مرتکب گشتند، به همدستي با اقداماتي که اين دولت براي مبارزه با تروريسم مي کند نيز مربوط ميشود. اين را گرايگ موراي، يکي از کارمندان سابق سفارت انگلستان در تاشکند که بدليل گزارشاتش از اعمال شکنجه توسط سازمان هاي جاسوسي غربي در تاشکند، از کار برکنار شد، شهادت داده است. به گفته او در باره مأمورين امنيتي ازبکستان "آنها به ميزان صنعتي اِعمال شکنجه مي کنند". آنها از وسايل شنود و مراقبت استفاده نموده و تکنيک هاي بسيار وحشتباري را بکار مي برند (8). نظام ارتباطي ازبکستان را زيمنس نصب نموده است و دستگاهها و فنوني را در اختيار رژيم آن کشور قرار داده است که بدان وسائل مي تواند مخالفين خويش را در سراسر کشور تعقيب نمايد. به گفته گرايک موراي "مطمئناً شرکت زيمنس رژيم ازبکستان را بخوبي ميشناسد. اين شرکت با سازمان هاي امنيتي آنجا همکاري تنگاتنگ دارد. زيمنس ساختمان مرکزي خود در ازبکستان را از يکي از مأمورين عاليرتبه امنيتي سابق اين کشور اجاره نموده است(9). بنا بر اطلاعات خود زيمنس اين شرکت بر اساس قراردادهائي که با اين کشور دارد، موظف است به صدور وسائل لازم براي شنود و مراقبت. مطابق اين اطلاعات شرکت زيمنس در چارچوب قوانين ازبکستان در سال گذشته شبکه تلفني براي 60 هزار مشترک در تاشکند را با موفقيت نصب نموده است. (10)

 

براي ديدن پاورقي ها به اصل مقاله در اينترنت مراجعه کنيد. (به آلماني)

 


 


 http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/56916  :  مأخذ

انتشار مقاله اصلي به تاريخ

در باره نويسنده
حميد بهشتي يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3228&lg=fa   :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امپراطوري: 09/07/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  20:35