HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

22/10/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
به همه خوانندگان

پيام پانصدودهمين روز تلاكسكالا


نويسنده
TLAXCALA تلاكسكالا


در 16 ژوئيه 2007 تلاكسكالا، شبكه مترجمين حامي حفظ تنوع گويش، پانصد و دهمين روز خويش را پشت سر گذارد. ما در اين 509 روز فعاليتمان بيش از 3000 مقاله را منتشر ساخته و رواج داده ايم و اكثراً نيز خودمان آنها را ترجمه و تا به 10 زبان برگردانده ايم. روزانه 5000 نفر به وب سايت ما مراجعه كرده و هزاران تن ديگر ترجمه هاي ما را در سايت ها و بلوگ هاي دوستانمان مي خوانند.

ماجراي ما تجربه ايست كه اگر منحصر به فرد نباشد، دستكم در نوع خود نادر است و حق است كه در باره آن اندكي تإمل گردد. پس از گذشت 500 روز از وجود تلاكسكالا ويژگي هاي زير را مبتوان براي آن برشمرد:

1-     بله، اين ممكن است كه رسانه هاي غير وابسته اي را بدون سرمايه اوليه بوجود آورد. بله، اين ممكن است كه وسائلي را براي انجام ارتباط و دريافت و نشر اطلاعات ايجاد نمود كه تحت كنترل زورمندان دنياي سياست و اقتصاد نباشند. بله، اين ممكن است كه مرزها را پشت سر نهاد و ديوارهاي حائل ميان انسانها را تَرَك دار ساخت.

2-     بله اين ممكن است كه انسانهاي كاملا متغاير به لحاظ ميهن و با شخصيت ها و علايق گوناگون، انسانهائي كه به لحاظ سنٌي متفاوت بوده و تجربيات و اهداف گوناگون داشته باشند، با هم همكاري نمايند و خلاقانه توانائي هاي خويش را به هم بپيوندند.

3-     بله، اين ممكن است كه بدون دريافت مزد كار كرد و در عين حال حاصلي را عرضه نمود كه بسيار نيز حرفه اي باشد.

4-     نه، ما از سايرين بهتر نيستيم و خيلي هم بايد براي تكميل كارمان بكوشيم. نه، ما در رقابت با ديگران قرار نداريم.

اهداف ما كدامند؟

ما مي خواهيم پاره هاي آزاد موجود در دنياي انتزائي و واقعي را گسترش دهيم.

ما مي خواهيم توسط ترجمه هايمان به زبان هاي هر چه بيشتر، به رسائي پژوهش وانديشه انساني در آن زبان ها بيافرائيم. در حال حاضر ترجمه هاي ما به دوجين گويش انجام مي شود. اما در جهان به بيش از 5000 زبان سخن مي گويند. لذا راهي طولاني در پيش است تا همه مردمان گيتي كه در راه آزادي و عدالت مبارزه مي كنند، امكان يابند با يكديگر تماس حاصل نمايند. از شيلي گرفته تا چين، از نوناووك تا موزامبيك و از گرينلند تا فايرلند.

ما در آرزوي بوجود آمدن نسل جديدي از مترجمين بوده و براي تحقق آن نيز ميكوشيم.

ما فعالان تلاكسكالا فقط مترجم نيستيم، نويسنده نيز بوده‏، دست از كار نمي كشيم، پژوهشگريم، روزنامه نگار و هنرمنديم. جوانترين ما 22 ساله و سالمندترينمان 77 ساله است. در حين كار روزانه مان بطور دائم ولي آهسته آهسته، تك تك ما پا به عرصه هاي تازه مي نهد و تبديل به هنرمنداني چند بعدي مي گردد. در حاليكه ما  با اطلاعات تازه آشنا مي شويم، مباني تازه اي براي كار خود مي يابيم، روشهاي تازه و بويژه چشم اندازهاي تازه اي بدست مي آوريم.

ما مي خواهيم براي يكديگر سرمشق باشيم.

به باور ما تجربياتمان براي دستجات فراواني كه در نهضت هاي آزاديبخش گيتي وجود دارند ميتواند مفيد باشد.

تلاكسكالا شبكه ايست از مترجميني كه بخاطر حفظ گويش ها كار مي كنند و در هر كدام از اين واژگان معنايي نهفته است:

شبكه: اين مفهوم بيانگر قالبي است  براي دموكراسي افقي، بدون مراتب فرمانفرمائي، بدون رهبري مركزي، بدون بالا و پائين، به گونه اي كه هر فرد در آن آزاد است خلاقانه فعال گردد و به ديگران پيشنهاد دهد. شبكه هيچ احتياجي به رهبر و گرداننده ندارد، بلكه گردش كار آن فقط به دوش كساني است كه كارها را با هم هماهنگ  مي سازند.

مترجمين:

هر كدام از ما دستكم به دو زبان تسلط دارد و چند زبان ديگر را نيز كم و بيش مي فهمد. تلقي ما از كارمان جا بجا كردن، قاچاق و سد شكني مي تواند باشد، كار چاق كني كه خوزه مارتي كار آنرا “ به سوي طرف مقابل انديشيدن“ ناميده است، به سان ميانجي و كسي كه پيام خويش را درون بطري گذارده و به دريا مي افكند. ما فرستنده هستيم و گيرنده و توزيع كننده.

تنوٌع: كوشش ما براي تنوع گويشي، فرهنگي، فلسفي و سياسي است. زيرا عميقا باور داريم كه حاكميت زبان واحد، انديشه واحد، حزب واحد، و دين واحد براي انسان مرگ آور است، همانگونه كه سموم كشاورزي و دستكاري ژنتيك حيات را نابود مي سازند.

گويشي: زيرا گويش است كه ما را به موجودات انساني تبديل مي كند.

در يك كلام تلاكسكالا براي جهاني مبارزه مي كند كه بقول يكي از ضرب المثل هاي زاپاتيست ها در آن همه دنياها محلي از اعراب دارند.

در اين پانصد و دهمين روزمان از همه كساني كه اين پيام را مي خوانند دعوت مي كنيم، بيانديشند چگونه مي توانند به رشد و كارآئي اين پروژه كمك نموده به تأثير و زيبائي آن بيافزايند. ما جوانيم و انگيزه هاي بسيار و نيازهاي فراوان داريم. با ما مكاتبه نمائيد: ‏tlaxcala@tlaxcala.es

به گفته خوزه مارتين كه مبارز بود و شاعر، روزنامه نگار و مترجم:

“به باور من ترجمه عبارت است از به سوي طرف مقابل انديشيدن … به زبان اسپانيائي ترجمه كردن به معني آن چيزيرا فكر كردن كه آنها (نويسندگان) به زبانهاي خود انديشيده اند … ترجمه كردن برابر است با پژوهش، تحليل و جستجو براي فهم


تلاكسكالا

انتشار مقاله اصلي به تاريخ 16 ژوئيه 2007

در باره نويسنده
     

نشاني اين نوشتار در http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3466&lg=fa


گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ : 31/07/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  11:33