HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

25/01/2021
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
ارتباط اتحاد جهاد اسلامي با کريم اف در ازبکستان

منشاء تروريست هاي دستگير شده در آلمان


نويسنده
Paul Schreyer پاول شـراير

مترجم
حميد بهشتي


منشاء "اتحاد جهاد اسلامي" که واحد تروريستي اخير کشف شده در آلمان گويا بدان وابسته مي باشد ازبکستان است. حکومت اين کشور بر استبدادي خشن و تحت حاکميت فردي اسلام کريم اف استوار است. اين کشور داراي منابع گاز غني مي باشد. کريم اف تا چندي پيش از همدستان ايالات متحده آمريکا بود.

اولين باري که اتحاد جهاد اسلامي در عرصه عمومي ظاهر شد ماه مارس 2004 بود. آن زمان اين دسته يک رشته سوء قصد هائي را به انجام رساند که موجب کشته شدن دهها تن گشت. بدنبال آن دولت انگلستان گروه مزبور را به فهرست سازمانهاي تروريستي خويش افزود، چرا که "موجب به خطر افکندن منافع انگلستان در ماوراء آبها" گشته بود. کرايک موراي که بين سالهاي 2002 و 2004 سفير انگلستان در ازبکستان بود، اين ارزيابي دولت متبوع خويش را مردود دانست. وي در مقاله اي که در اکتبر سال 2005 نوشت، آن سوء قصدها را به رژيم کريم اف نسبت داد که بخاطر سرکوب مخالفين رژيم خود بصورت مخفيانه اجراء گشته بود. موراي در باره اتحاد جهاد اسلامي چنين نوشت: دلائل حاکي از اينکه اصلا يک چنين سازماني وجود خارجي داشته باشد، به شدت بي مايه مي باشند و اگر هم که وجود داشته باشند، با اطمينان قريب به يقين بخشي از عمليات مخفيانه تحريک آميز دولت ازبکستان مي باشد (گاردين 19.10.2005).

در سال 2005 براي مدت کوتاهي ازبکستان در افکار عموم جهان مورد توجه قرار گرفت. زيرا رژيم آن کشور در شهر انديشان صدها تن تظاهر کنندگان را به رگبار بسته و معدوم نمود. در همان سال رژيم کريم اف به لحاظ استراتژيک تغيير جهت داد و بجاي ايالات متحد آمريکا به اتحاد با روسيه روي آورد. بدنبال آن آمريکائيان مجبور شدند پايگاههاي نظامي خود را بسته آن کشور را ترک گويند. توجيه آنها براي اينکار چنين بود که بخاطر اعتراض به کشتار جمعي تظاهرکنندگان انديشان ازبکستان را ترگ گفته اند. حقيقت اما بگونه اي دگر بوده به فساد مالي مربوط  ميشد.

يکي از شرکت هاي وابسته به گازپروم که شرکت گاز روسيه ميباشد در نوامبر سال 2004 مبلغي بالغ بر 44 ميليون پاوند را به دختر ديکتاتور ازبکستان حواله کرده بود. با اين کار مهر وابستگي گاز ازبکستان به شرکت گازپروم که نيمي از آن متعلق به دولت روسيه است زده شد و حق امتیاز استخراج گاز آن کشور را بدست آورد. در مقابل آن پوتين از ديکتاتور ازبکستان خواست که پايگاههاي نظامي آمريکا را ببندد و کريم اف نيز با آن توافق نمود.

فرد واسطي که اين معامله را براي گازپروم صورت داد، اليشر عثمان اف نام دارد که يک مولتي ميلياردر بوده، با گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان آشنائي صميمانه دارد. گرهارد شرودر نيز از جانب گازپروم عضو هيئت بازرسي عمليات لوله کشي گازي است که در درياي بالتيک صورت مي گيرد.

آلمان کلاً رابطه خوبي با ديکتار ازبکستان دارد. در ماه مه سال 2007 وزير امور خارجه آلمان فرانک والتر اشتاين ماير که در زمان صدارت شرودر رياست اداره نخست وزيري را بر عهده داشت، شخصا باعث شد که اتحاديه اروپا اقدامات تنبيهي خود را که پس از کشتار انديشان اتخاذ کرده بود، تا حدّي لغو نمايد.

احتمالاً دولت آلمان در مورد موضوع ازبکستان غالباً به افغانستان مي انديشد. زيرا آلمان تنها عضو پيمان ناتو است که براي ارسال تجهيزات لازمه ي نيروهاي مستقر خویش در افغانستان از سال 2002 در ازبکستان داراي پايگاهي نظامي مي باشد که آنرا از رژيم آن کشور اجاره کرده است.  در مقابل آن آلمان به وزير کشور ازبکستان که شخصا مسئول سرکوبي تظاهرات سال 2005 ميباشد، اجازه داد که براي مداواي بيماري سرطانش در يک بيمارستان ويژه اينکار به آلمان برود. وزارت خارجه آلمان اينکار را با دلائل انساندوستانه توجيه نمود.

اشتاين ماير ميداند که : سـدّ راه ارسال تجهيزات آلمان از جانب کريم اف براي ارتش آلمان در هندوکش مشکلزاست. با توجه بدين پيشينه و زمينه پيچيده است که دستگاههاي امنيتي آلمان در سپتامبر 2007 مدعي وجود ارتباطي ميان تروريست هاي اخير اين کشور با اتحاد جهاد اسلامي و به واسطه ي آن با القاعده در افغانستان شده اند.

از آنجائيکه با توجه به شهادت سفير اسبق انگلستان در ازبکستان اين گروه به احتمال قوي دستپرورده رژيم ازبکستان است، قائل شدن اين ارتباط به لحاظ منطق سياسي ، بيخود و بي جهت اعلام نگشته است.

 _______________________

براي اطلاعات بيشتر و مقايسه آن با تروربگيري مشابهي در کانادا مراجعه کنيد به اين نوشته


 مأخذ http://www.jungewelt.de/2007/09-12/020.php


     12.09.2007  : انتشار مقاله اصلي به تاريخ

در باره نويسنده

(حميد بهشتي) يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين ترجمه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و نويسنده و هم مترجم و مصحح آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=3720&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


در شکم نهنگ: 18/09/2007

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  15:10