HOME تلاكسكا
شبکه ترجمه براي حفظ تنوع گويش
مانيفست تلاکسکالا   مـــا  دوستان تلاکسکالا  جستجو 

جنوبي تر از مرز  آمريکاي جنوبي و جزائر غرايب
امپراطوري موضوعات جهاني
کنعان فلسطين و اسرائيل
امّت جهان عرب، اسلام
در شکم نهنگ اکتيويسم در مادرشهرهاي امپرياليستي
صلح و جنگ آمريکا، اتحاديه اروپا، ناتو
آقريقاي مادر  قارّه آفريقا، اقيانوس هند

ناحيه طوفاني  آسيا، اقيانوس آرام
کالوليدودفتر خاطرات يک پرولو/مستضعف
بخارات معنوي  فرهنگ ، ارتباطات
موضوعات فراتر  
گزارشات تلاکسکالي بترتيب تاريخ  
مفاهيم تلاکسکالا لغت معني، فرهنگ، نقشه
گالري 
کتابخانه نويسندگان 
آرشيو تلاکسکالا  

07/08/2020
Espaٌol Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

پرده پوشي بر دستگيري ها و کشتار اسرا چرا؟


نويسنده
Hamid BEHESCHTI حميد بهشتي


اشکال کار در اين است که دستگاههاي امنيتي و قضائي که نقش محوري را در اين ميان بازي مي کنند، به خانواده هاي اسرا و مفقودين جواب درست و حسابي نداده ،موضوع را ماستمالي مي کنند و در حاليکه مردم مي خواهند بدانند چه کساني به شهادت رسيده و چه کساني در زندان ها به سر مي برند، دستگاه قضائي و نيروهاي امنيتي خود را موظف به دادن اطلاعات نمي دانند.

هر روز و هر هفته شمار تازه اي گرفتار مي شوند و گاهي نيز خبر آزادي افرادي به گوش مي رسد. اما کسي نمي داند چه کساني در زندان ها به سر مي برند. کار به اين دليل مشکل تر مي شود که اسرا در زندان ها و در زير شکنجه به هلاکت مي رسند.

در اين ميان ما و کساني که اطلاعات مربوط به دستگيرشدگان و جانبازان را جمع آوري مي کنيم، نمي دانيم نام چه کساني را بايد در اين فهرست ها باقي بگذاريم و چه کساني آزاد شده  و بايد نامشان حذف شود. لذا ما بايد دائم از اين سايت به آن سايت به دنبال اطلاعات بگرديم. زيرا هر جا چند نام جديد یاد ميشوند که کساني دستگير يا آزاد شده اند و يا اين که از کشته شدن اسيري خبر مي رسد.

دستجات سياسي که اخبار دستگيرشدگان را گزارش مي کنند و سايت هائي که خبرهاي مربوطه را اعلان مي کنند، هيچ يک در صدد اين هم نمي توانند باشند که تصويري درست و حسابي از اين ماجرا را به دست دهند. و در جنگ ميان حاکميت و ملت سرنوشت و جان افراد است که به باد مي رود.  مهمترين امر دنيا، يعني جان آدمي در اين کشمکش و دعوا به زير دست و پا رفته و از ارزش افتاده است.

 

 

 

به گفته ي برخي زندانبانان گويا تقصير خود دستگيرشدگان است که جانشان را به خطر انداخته اند. جواناني نيز که جانشان به لب رسيده و ديگر حاضر نيستند بدين روشنی سرشان کلاه بگذارند، دم به دم با اعتراضات تازه ي خود در خيابانها دستگير و يا مستقيما از منازلشان جلب و به دخمه هاي ناشناس برده مي شوند.

در اين اوضاع اما وظيفه ي ما که دغدغه جان اين عزيزان را داريم، چیست؟ فقط همين که نامهاي جديدي را به ليست هاي خود بيافزائيم و دائم تعداد اسرا و شهدا را بشماريم؟ دولت، دستگاه قضائي و دستگاههاي امنيتي که دغدغه جان مردم را نداشته، از آنها حمايتي نمي کنند. پس چه کسي بايد به داد آنها برسد؟

ارزشمندترين چيزهاي دنيا را که جان انساني است اما با فقدان اطلاعات نمي توان نجات داد. مقامات مسئول که از دادن اطلاعات به خانواده ها سر باز مي زنند،  آنها را مجبور مي کنند براي يافتن عزيزان خويش همه جا را جستجو کرده و آخر سر نيز به آنها جواب هاي سربالا مي دهند.

مشاهده اين اوضاع براي سایرين مايه عبرت گشته مي کوشند خود را به مخمصه دچار نکنند که البته آنها حق دارند. آدمي جان خويش را دوست داشته و نمي خواهد به زير دست و پاي ديگران افتاده و در زير چماق و شکنجه هلاک شود. و کساني نيز که جانشان به لب رسيده و نمي توانند وضع حاضر را تحمل کنند هم حق دارند. آخر چرا آنها زندگي در تاريکي و زور را تحمل کنند؟

در يک چنين شرايطي بايد هر کس وظيفه خودش را خودش تعيين کند و به اندازه وسع خود با زور و ستم مبارزه نمايد. دستگاه قضائي تصور نکند که مردم او را رها کرده، به حال خود مي گدارند. همه بايد با پرسش دائم از دستگاه قضائي جويا شويم که بر سر آن عزيزان چه آورده اند؟ اين دستگاه يا حافظ قانون گشته و به مردم ياري مي رساند و يا بايد به بطلان وجود خويش اعتراف کند.                           مأخد:  نويسنده

انتشار مقاله اصلي به تاريخ
13/08/2009

در باره نويسنده

حميد بهشتي يکي از همکاران تلاکسکالا، شبکه ترجمه بخاطر حفظ تنوع گويش، مي باشد. اين متن ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، مشروط بدانکه در آن تغييري داده نشده و هم مأخذ و هم نويسنده آن قيد گردند.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=8346&lg=fa :نشاني اين نوشتار در سايت تلاکسکالا


امّت: 13/08/2009

 
 چاپ چاپ 

 ارسال ارسال

 
بازگشتبازگشت 

 tlaxcala@tlaxcala.es

زمان پاريس  17:30