HOME TLAXCALA
The Translators’ Network for Linguistic Diversity
TLAXCALA'S MANIFESTO  WHO WE ARE  TLAXCALA'S FRIENDS   SEARCH 

SOUTH OF THE BORDER  (Latin America and the Caribbean)
IMPERIUM  (Global Issues)
THE LAND OF CANAAN  (Palestine, Israel)
UMMA  (Arab World, Islam)
IN THE BELLY OF THE WHALE  (Activism in the Imperialist Metropolis)
PEACE AND WAR  (USA, EU, NATO)
THE MOTHER CONTINENT  (Africa, Indian Ocean)

TYPHOON ZONE  (Asia, Pacific Basin)
WITH A K AS IN KALVELLIDO (Diary of a Proletarian Cartoonist)
STORMING BRAINS  (Culture, Communication)
UNCLASSIFIABLE  
TLAXCALAN CHRONICLES  
TLAXCALA'S REFERENCE ZONE   (Glossaries, Dictionaries, Maps)
LIBRARY OF AUTHORS 
GALLERY 
TLAXCALA'S ARCHIVES  

09/07/2020
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Klage over henleggelse av straffbare forhold : israelske lederes krigsforbrytelser i Gaza


AUTHOR:   ICAWC-Internasjonal Koalisjon Mot Krigsforbrytere


Riksadvokaten
Stortorvet 2
0144 Oslo

Stavanger 27. november 2009

Deres ref.: 09/30-C-01


Det vises til brev av 6. november 2009 fra Det Nasjonale Statsadvokatembetet med beslutning om å henlegge undertegnedes anmeldelse av 22. april d.å av 10 navngitte israelske ledere for krigsforbrytelser begått mot befolkningen i Gaza.
Det ble i går sendt klage over henleggelsen til Statsadvokatembetet. Det er opplyst at rett adressat er Riksadvokaten. Klagen adresseres derfor nå til Dem.
Henleggelsen påklages med dette av anmelderne og av de fornærmede vi representerer. Det er åpenbart nedlagt et grundig arbeid før henleggelsesbeslutning ble fattet. Klagerne oppfatter at anmeldelsen er blitt ordentlig vurdert, men er uenig i henleggelse.

I

Norsk påtalemakt og norske domstoler har jurisdiksjon over de forhold anmeldelsen omfatter. Hadde de mistenkte vært på norsk jord hadde man også utvilsomt hatt plikt til å etterforske/tiltale. Etter vår mening foreligger også en slik plikt sjøl om de ikke mistenkte befinner seg i Norge.
Så lenge etterforskning verken gjennomføres av israelske myndigheter, internasjonale organisasjoner eller av andre stater mener vi at norske myndigheter er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre etterforskning for krigsforbrytelser.

II

Vi finner i klagen ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om immunitet idet statsadvokaten legger til grunn at saken uansett kan etterforskes. I første omgang er det etterforskning anmeldelsen forutsetter, og det er dette kravet statsadvokaten har avslått, og det er denne avgjørelsen vi påklager. Om noen av de mistenkte, kjente gjerningsmenn, skulle ha diplomatisk immunitet, taler ikke dette for at etterforskning nå ikke settes i gang. Tvert om; sikring av bevis (også utover de rapporter som alt foreligger) og avdekking av ansvarsforhold bør også i denne sak skje så tidlig som mulig. Se her statsadvokatens avsluttende merknad som viser det samme.

III

Norge har etter vår mening plikt til å etterforske de anmeldte forhold. Dette framgår av den fjerde Genevekonvensjon (art. 146 og 147), og plikten til å etterforske har status som jus cogens. Dette er i tråd med MP J Robert Marshall-Andrews (Labour) i det britiske parlamentet som 23. ds. uttalte: “As a Member of Parliament and a lawyer, I simply say this: the offences committed, particularly in Gaza, are international offences against the fourth Geneva convention and its protocol. In this country we are signatories to the convention and under the Geneva Conventions Act 1957 and the Geneva Conventions (Amendment) Act 1995 we have not only a right but a duty to track down, investigate and prosecute those in breach of the convention. We have a duty to do that here. I say now, in so far as one has any voice at all, that those responsible for those acts in Israel and Palestine can no longer travel safely, because internationally, in all the countries that have signed the convention, they are liable to the prosecution that they deserve” (www.publications.parliament.uk). Dette er også, ved siden av ICC, den eneste måte å komme krigsforbrytelser til livs. Nettopp dette skulle Genevekonvensjonen sikre.

Vi viser videre til vår anførsel i anmeldelsen om Norges plikt til å etterforske krigsforbrytelser. Vi kan ikke se at statsadvokaten i sin avgjørelse tilbakeviser våre anførsler på dette punkt. Heller ikke det siterte fra Cassesse eller Werle kan tas til inntekt for at plikten til å straffeforfølge kun gjelder mot personer som oppholder seg på eget territorium.

Også formålet bak reglene – nemlig behovet for å straffe de mest grove lovbrudd – taler mot en avgrensning for plikten til å straffeforfølge til kun å gjelde eget territorium. Israels manglende vilje til reell etterforskning taler også for at andre stater da har en plikt til å ”provide effective penal sancitons for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches to the present Convention” (art 146). Når oppholdsstaten ikke straffeforfølger krigsforbryterne, faller plikten på de øvrige stater i verdenssamfunnet, også om de mistenkte oppholder seg i en stat der de ikke straffeforfølges. I motsatt fall blir plikten Norge har påtatt seg etter konvensjonen (og har etter folkerettslig sedvanerett) illusorisk og meningsløs. At stater bør samarbeide om å stille krigsforbrytelser for retten, kan i den enkelte sak ikke frita enkeltstater, herunder Norge, fra å oppfylle sin plikt etter humanitærretten.

Plikten til å straffeforfølge kan ikke fravikes av bekvemmelighetshensyn, opportunitetsprinsippet eller på grunnlag av diskresjonært skjønn. Ved å underskrive traktaten har Norge påtatt seg å straffeforfølge alvorlige krigsforbrytelser uansett hvor de er begått og uansett hvor gjerningsmennene oppholder seg.
At de anmeldte ikke har noen tilknytning til Norge, er ikke relevant i forhold til spørsmålet om Norge har plikt til å forfølge alvorlige krigsforbrytelser. At flere fornærmede har tilknytning til Norge eller er statsborgerskap her, er relevant for det subsidiære spørsmålet om Norge bør etterforske anmeldelsen, men det er ikke avgjørende for plikten til å etterforske.

Plikten består - jus cogens.

IV

Uansett bør krigsforbrytelsene i Gaza etterforskes og eventuelt forfølges strafferettslig. Vi viser her til anførsler i punkt III. Klagerne kan ikke se at det er riktig å anvende bekvemmelighetshensyn, prosessøkonomiske hensyn eller andre ressurshensyn som begrunnelse for å unnlate å etterforske eller straffeforfølge de mest alvorlige forbrytelser. Dersom Norge ikke ser seg råd til å etterforske krigsforbrytelser, hvem kan da se seg i stand til å ta på seg slike oppgaver? Legitimiteten ved straffeforfølgelse bortfaller også. Dersom de alvorligste forbrytelser ikke forfølges på grunn av bekvemmelighetshensyn eller prosessøkonomiske hensyn, hvordan kan man begrunne å iretteføre andre mindre alvorlige forbrytelser? Samme spørsmål til legitimitet vil kunne reises når man kun straffeforfølger forbrytelser utenfor den vestlige sfære; Afrika og det tidligere kommunistiske Jugoslavia. Dette er hensyn som burde vært vektlagt av statsadvokaten.

Om de mistenkte oppholder seg utenlands eller skulle nyte immunitet tilsier ikke dette at saken henlegges. Henleggelse på dette grunnlag vil effektivt undergrave straffeforfølgelse av de groveste krigsforbrytelser. Overtrederne vil alltid søke fristed, enten i eget land eller hos et sympatiserende regime. At ev. tiltalte ikke vil møte frivillig for retten i Norge er heller ikke et argument for å unnlate å etterforske alvorlige forbrytelser, men er derimot et moment for å nytte det internasjonale politisamarbeid for å pågripe tiltalte slik at de kan iretteføres.

Det er heller ikke noe argument med henleggelse ut fra statsadvokatens frykt for ”forumshopping”. At alvorlige forbrytelser kan forfølges i flere stater og ev. blir forfulgt i flere stater er jo en støtte i kampen for humanitærretten, og ikke et argument for å la all etterforskningen falle. Et annet spørsmål er om det er nødvendig å straffeforfølge forbrytelsen i en stat dersom den allerede straffeforfølges i en annen. Dette er ikke et aktuelt spørsmål i relasjon til denne klage, og er heller ikke brukt av statsadvokaten. Så lenge de anmeldte forhold ikke etterforskes eller forfølges i en annen stat, faller drøfting av eventualiteter knyttet til denne problemstillinger bort. At det internasjonalt fins andre bestrebelser for å få etterforsket krigsforbrytelsene og få gjerningsmenn dømt, kan ikke lede til annet resultat.

Israels plikt til sjøl å etterforske og straffeforfølge er i denne sammenheng intet argument for å henlegge anmeldelsen i Norge. Det er åpenbart at de anmeldte ikke vil bli etterforsket eller iretteført i Israel. Dette er bekreftet offisielt av israelske myndigheter.

Statsadvokaten ser det alvorlige i de anklagene som er reist. Alvoret i saken er så stort at etterforskning må iverksettes. Klagerne kan da heller ikke se at en henleggelse av denne sak kan hjemles i stprl § 224. Klagerne kan ikke se at det verken i lovtekst eller forarbeider er grunnlag for å gi bestemmelsen den rekkevidde statsadvokaten her gjør.

Den største fare ved at statsadvokatens beslutning blir stående er at verdens krigsforbrytere, og i særlig grad de som står på god fot med vestlige stater, nok en gang erfarer at verdenssamfunnet unnlater å reagere på dokumenterte krigsforbrytelser – de alvorligste forbrytelser mot menneskeheten kan fortsette uten at overtrederne stilles til ansvar.

Vi ber Riksadvokaten omgjøre henleggelsen. Retten til ytterligere anførsler forbeholdes.

Med hilsen

Bent Endresen
Advokat
og for
Advokat Kjell Brygfjeld
Advokat Geir Höin
Advokat Pål Hadler
Advokat Loai Deep
Advokat Harald Stabell


Kilde: Forfattere

Original artikkel publisert den 10. Desember 2009

Om forfatteren

Tlaxcala er oversetteres internasjonale nettverk for språklig mangfold. Denne artikkel kan fritt trykkes eller utgis, såfremt teksten ikke forandres, og hvis forfatter og kilder oppgis.

URL til denne artikkelen på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9467&lg=ot


THE LAND OF CANAAN : 10/12/2009

 
 PRINT THIS PAGE PRINT THIS PAGE 

 SEND THIS PAGE SEND THIS PAGE

 
BACK TO LAST PAGEBACK TO LAST PAGE 

 tlaxcala@tlaxcala.es

PARIS TIME  13:43